SKATEKM.CZ - Club Extrémních Sportů

Stanovy občanského sdružení

Čl. 1.
Název a sídlo

Název: CLUB EXTRÉMNÍCH SPORTŮ
(dále jen „sdružení“)

Sídlo: Havlíčkova 3933/120, Kroměříž 767 01
IČO: 26989476

Čl. 2
Statut sdružení

 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.
 2. Sdružení je právnickou osobou.

Čl. 3
Cíl činnosti sdružení

 1. Cílem sdružení je sjednotit všechny uživatele skateparku v Kroměříži tak, aby to napomohlo k dalšímu rozvoji těchto sportů v České Republice do budoucích let
 2. Za tímto účelem bude sdružení usilovat o:
  • vybudování dalších prostorů a překážek pro tyto sporty
  • vybudování minirampy v prostoru skateparku
  • pravidelnou údržbu a vylepšování stavu skateparku,
  • dosažení a ochranu společného zájmu,
  • pořádání závodů a akcí,
  • do budoucna zajistit krytou halu k provozu těchto sportů nejen v letním ale i v zimním období (tak jak je tomu v zahraničí),
  • propagaci těchto sportů do podvědomí občanů,
  • podpora mladé generace, která bude mít zájem o tyto sporty

Čl. 4
Členství

 1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
 2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky rada sdružení.
 3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
 4. Členství zaniká:
  1. vystoupením člena písemným oznámením radě,
  2. úmrtím člena,
  3. u právnické osoby jejím zrušením,
  4. zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,
  5. zánikem sdružení.
 5. Dokladem členství je potvrzení vydané radou sdružení / dokladem o členství je členský průkaz vydaný radou sdružení.

Čl. 5
Práva a povinnosti členů

 1. Člen sdružení má právo:
  1. účastnit se jednání členské schůze,
  2. volit orgány sdružení,
  3. být volen do orgánů sdružení,
  4. obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
 2. Člen má povinnost zejména:
  1. dodržovat stanovy sdružení,
  2. aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,
  3. svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,
  4. platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou,
  5. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.

Čl. 6
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

 1. Valná hromada – všichni členové klubu
 2. Rada sdružení – min. 3 členové (předseda rady sdružení, místopředseda rady sdružení, člen rady sdružení)
 3. Předseda klubu, místopředseda klubu

Čl. 7
Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
 3. Valnou hromadu svolává sdružení podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Rada svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně třetina členů sdružení.
 4. Valná hromada zejména:
  1. rozhoduje o změnách stanov sdružení,
  2. schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet a roční závěrku hospodaření
  3. volí členy rady sdružení,
  4. rozhoduje o počtu členů rady sdružení,
  5. rozhoduje o zrušení členství,
  6. rozhoduje o zrušení sdružení.
 5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
 6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
 7. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů sdružení.

Čl. 8
Rada sdružení

 1. Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
 2. Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.
 3. Rada má nejméně 3 členy
 4. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně jedenkrát ročně.
 5. Rada zejména:
  1. volí ze svých členů předsedu a místopředsedu,
  2. koordinuje činnost sdružení,
  3. svolává valnou hromadu,
  4. zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
  5. rozhoduje o přijetí za člena sdružení,
 6. Předseda a místopředseda rady zastupují sdružení navenek a jednají jménem sdružení. Společně předseda a místopředseda zastupují organizaci.
 7. K zajištění činnosti sdružení může rada zřídit kancelář sdružení
 8. Rada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
 9. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
 10. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí/trojí svolání v průběhu 3 měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci rada.

Čl. 9
Předseda

 1. Předseda naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance sdružení do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení. Rozsah pravomocí předsedy stanoví rada.
 2. Předsedu volí rada sdružení.
 3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady, vedení účetní evidence a plynulý chod sdružení.
 4. Předseda připravuje podklady pro jednání rady sdružení.

Čl. 10
Zásady hospodaření

 1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
 2. Zdroji majetku jsou zejména:
  1. dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
  2. příjmy z činností při naplňování cílů sdružení,
  3. členské příspěvky ,
 3. Za hospodaření sdružení odpovídá rada sdružení, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
 4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

Čl. 11
Zánik sdružení

 1. Sdružení zaniká:
  1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné hromady,
  2. rozhodnutím Ministerstva vnitra.
 2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. 12
Závěrečná ustanovení

 1. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.
 2. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.